جستجو در سایت حرفه آموزان

آموزش WORD 2016


برای مشاهده توضیحات مربوط به دوره word در آموزشگاه حرفه آموزان لطفا کلیک کنید

office  چيست ؟ يك مجموعه نرم افزاري است توسط كمپاني مايكروسافت اجرا شده است ودر داخل آن يك سري برنامه هاي كاربردي وجود دارد.

چه برنامه هايي در مجموعه هاي office  وجود دارد؟

1-access   2- excel                  3-groove                 4-InfoPath              5-outlook   


آشنايی با محيط برنامه word:

نكته:محيط برنامه word به صورت پيش فرض از8سربرگ تشكيل شده:

Home,insert,page layout,Reference,mailings,Review,View,Add-ins

نكته:هر سربرگ از تعدادي ريبون يا نوار تشكيل شده.

نكته:هر فرمان در يك ريبون خاص وجود داردكه ما بايداين مسير را مشخص كنيم.

نكته:درگوشه سمت چپ برنامه يك دكمه به نامOffice Buttonوجود دارد.دراين بخش فرمان هاي عمومي برنامه وجوددارد.

سؤال:چگونه ميتوانيم دربرنامهwordكادر بگذاريم به نحوي كه كاغذمان شبيه به كاغذتذهيب شود؟

Word→page layout→page orders

سؤال:چگونه ميتوانيم آرم صفحه بگذاريم؟

Word→page layout→water mark

سؤال:دربرنامهwordدو خط تايپ كنيد،2خط رادر2صفحه متوالي كپي كنيد و تمامي صفحات كادر خانه داشته باشد و رنگ خانه سبز باشد و تمامي صفحات داراي آرم حرفه آموزان باشد:

 

سؤال:چگونه ميتوانيم عكس درج كنيم؟براي اينكه بخواهيم هرجايي كه مكان نما وجود دارد يك تصوير دلخواه بگذاريم بايد از مسير زير استفاده كنيم:

Word→insert→picture             

نكته:وقتي بر روي عكس كليك مي كنيم به صورت خوكار سربرگ format ايجاد مي شود:

      Format→arrange→text wrapping →behind text

 

نحوه ي ساختن جدول:براي ساخت جدول 3 روش وجود دارد:

روش1:بهinsertرفته وtableرا انتخاب كرده و سطروستون ها را انتخاب ميكنيم.

روش2   insert→table→insert table

 

روش3:insert→table→draw table          

نكته:وقتي بر روي جدول كليك مي كنيم2سربرگ جديدdesignو layoutبوجود مي آيد فرمان هاي ويرايش جدول و طراحي دراين2سربرگ وجود دارد.

سؤال:يك جدول با5ستون و12رديف دريك كاغذA4 درست كنيد:

در ابتدادر صفحه مان جدول موردنظر را رسم مي كنيم وسپس درسمت چپ پايين جدول يك مربع وجود دارد موس را روي آن قرارداده و سايزجدول را مشخص مي كنيم.

 

 

 

 

 

 

  

 

نكته:براي اينكه بخواهيم شكل ظاهري جدول را تغييردهيم جدول را انتخاب كرده و به design رفته و table styleرا انتخاب مي كنيم.

Design→table style                              

 

نكته:براي حذف كرن رديف و ستون جدول به سربرگ layoutرفته و delete را انتخاب كرده وگزينه موردنظر را انتخاب مي كنيم.

Layout→delete                                   

نكته:وقتي بر روي آخرين سلول جدول دكمهtab را بزنيم يك رديف ايجاد مي شود.

نكته:براي اينكه بخواهيم خطوط جدول راپاك كنيم به سربرگdesignرفته و گزينه eraser را كليك كرده و بر روي خطوط drag مي كنيم تا پاك شود.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم خطوط جدول را ازلحاظرنگ،شكل،پهنا تغيير دهيم دكمه ي draw table را در مسيرخود انتخاب مي كنيم،همچنين بااين دكمه ميتوانيم جدول را توسعه دهيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم خطوط،رنگ و پهنا را تغيير دهيم ميتوانيم به جاي روش بالا به سربرگdesign رفته ودكمه border را انتخاب كرده و گزينه يborder ad shading را انتخاب مي كنيم.

Design→borders→border and shading

 

 

نكته:براي اينكه بخواهيم داخل سلول ها رنگ بريزيم مثل مسير بالا رفته با اين تفاوت كه سربرگshading را انتخاب مي كنيم.

border-border and shading Design-

 

نكته:براي اينكه متن درداخل سلول ترازشود بر روي سلول راست كليك كرده و Aligmet Cell را انتخاب مي كنيم و تراز دلخواه را انتخاب مي كنيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم متن رادر داخل سلول به صورت عمودي نوشته شود بر روي سلول راست كليك كرده وگزينه text direction را انتخاب مي كنيم.

نكته:براي اينكه بخواهيم تمام سلول هايمان را مرتب كنيم بايد آن ها را انتخاب كرده به سربرگ layout رفته و گزينه ي sort را انتخاب مي كنيم.

نكته:براي اينكه يك جدول به دو جدول مستقل تقسيم شود در مرز دلخواه قرار ميگيريم و به سربرگ layout رفته وگزينه ي split table را انتخاب مي كنيم.

نكته:براي اينكه بخواهيم كه دو يا چندسلول را با هم تركيب كنيم ويك سلول بزرگتربسازيم بايد در ابتدا سلول ها را انتخاب كنيم و گزينه ي marge cell را در سربرگ layout انتخاب كنيم.

نكته:براي اينكه بخواهيم يك سلول به چندسلول مستقل تقسيم شود بايد گزينه ي split cell را در سربرگ layout انتخاب كنيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم خطوط جدول را جابه جا كنيم روي خط موردنظر كليك كرده وبا موس جابه جا مي كنيم.

نكته:اگر خواستيم سلول را بزرگ كنيم روي سلول كليك مي كنيم و دكمهEnter مي زنيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم سلول ها داراي اندازه ي مشخصي باشند بايد آن ها را انتخاب كنيم به سربرگ layout رفته و گزينه ي cell size را انتخاب مي كنيم.layout→cell size

نكته:اگربخواهيم ستون و سطر به جدول اضافه شود روي سطر وستون ها به همان تعداد كه ميخواهيم كليك مي كنيم سپس گزينهinsert above را كليك مي كنيم و به همان مقدار در بالاي جدول سطرو ستون اضافه مي شود.

 سؤال:يك جدول شامل 4 ستون و16 رديف باشد به نحويكه داراي سطر عنوان باشد!                            

نكته:اگر بخواهيم ستون ها را پاك كنيم و فقط متن روي صفحه بماند:layout→convert to text

1              دايره          مربع          مثلث

2              ذوذنقه         مستطيل       6ضلعي

3              8ضلعي      5ضلعي       لوزي

 

Formatting چيست؟به شكل ظاهري متن formatting گفته ميشود.موارد زير جزء formatting هستند:font,font color,font size,bold,italic,under line

 

سؤال:چطورميتوانيم جهت كاغذ را تغيير دهيم؟

Page layout→orientation→portrait

سؤال:چگونه مي توانيم fontنصب كنيم؟ 

فقط كافيست font را در پوشه font در control panel كپي كنيم.وقتي ctrl+f1 رابزنيم ريبون ها مخفي ميشود و بانام مجدد اين عمل ريبون ها ظاهر ميشود.

 

طراحي دربرنامهword:

 

 

نكته:براي ترسيم اشكال مختلف به insert رفته و  shape را انتخاب ميكنيم.شكل موردنظر را انتخاب كرده و در صفحه درگ ميكنيم.

 

نكته:وقتي بخواهيم اشكال را در صفحه به يك اندازه ايجادكنيم يك اشكال هندسي ترسيم ميكنيم وسپس ctrl ميگيريم وشكل را درگ ميكنيم.

 

نكته:وقتي بخواهيم ضلع اشكال هم اندازه شود شكل راترسيم ميكنيم وسپس shift را كليك ميكنيم ضلعها هم اندازه ميشود.

نكته:وقتي برروي اشكال كليك ميكنيم به صورت خودكار سربرگ format ايجاد ميشود.

نكته:وقتي بر روي اشكال كليك ميكنيم در بالاي آن دايره سبزي وجود دارد كه ميتوانيم با حركت آن اشكال را در زاويه مختلف بچرخانيم وبعضي از اشكال هم يك مربع زرد وجود دارد كه ميتواند شكل ظاهري اشكال را تغيير دهيم.

 

text

نكته:براي اينكه بخواهيم برروي شكل هايمان متني بنويسيم بر روي شكل راست كليك ميكنيم وگزينه ي add text را انتخاب ميكنيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم شكل اشكال را لحاظ ظاهري تغييردهيم shape style را انتخاب ميكنيم.

نكته:براي اينكه بخواهيم در داخل شكل ها يكي از5محتواي زير را قراردهيم سراغ گزينه shape fill ميرويم: standard color/picture/gradient/texture/pattern

سؤال:5ستاره ترسيم كنيدوباحالت قبل پركنيد:  

 

نكته:براي اينكه بخواهيم به شكل هايمان سايه بايداز shadow effect استفاده كنيم.

 

نكته:براي اينكه اشكالمان 3بعدي شوند از 3-D effect استفاده ميكنيم.

 

نامه اداري:

براي اينكه بخواهيم در هرجاي دلخواه متن بنويسيم بايداز text box استفاده كنيم. insert→text box

نكته:براي اينكه بخواهيم خطوط شكل راتغييردهيم بايد از گزينه shape outline استفاده كنيم

format→shape style→shape outline

 

 

نكته:براي اينكه ازهرجاي دلخواه كامپيوتر عكس بگيريم درابتدا آن صفحه را ظاهرميكنيم وبعد printscrin را ميفشاريم به يك نرم افزار كه عكس را ساپورت كرده مراجعه كرده وpast ميكنيم.

 

 

 

نكته:براي اينكه بخواهيم متن را به صورت فانتزي تايپ كنيم از wort art استفاده ميكنيم.

 

نكته:براي اينكه بخواهيم شكل هايمان داراي سايز دلخواه شوند در قسمتsize اندازه دلخواه مان را انتخاب ميكنيم.

نكته:به تصاويرپيش فرض كامپيوترclip art ميگويند.

1:insert→clip art→go

2:insrt→clip art→organize clips

سؤال:چگونه ميتوانيم رنگ سفيد كاغذ راتغييردهيم؟

Page layout→page color→fill effect

 

نكته:به متني كه بالاي هر صفحه نوشته ميشود header ميگويند.

نكته:به متني كه پايين هرصفحه نوشته ميشود footer ميگويند.

سؤال:چگونه ميتوانيم header&footer تعريف كنيم؟     insert→header  - footer

چندنكته در مورد header&footer:

1:براي ويرايش header&footer روي آن دابل كليك ميكنيم.

2:وقتي درحالت header&footer هستيم بصورت خودكار سربرگ design ايجادميشودو تمامي تنظيمات آن در اين سربرگ وجود دارد.

3:براي اينكه بخواهيم صفحه اول ازلحاظ header&footer  بابقيه متفاوت باشد گزينه different first page را انتخاب ميكنيم.

4:براي اينكه بخواهيم صفحات يكي در ميان باشد به سربرگ design ميرويم وdifferent odd & even page  را ميزنيم.

5:براي اينكه بخواهيم موقعيت header&footer از بالاوپايين تنظيم به footer from bottom و header from top ميرويم.

نكته:شماره صفحه جزء زير مجموعه  header & footer  نيست.

سؤال:چگونه ميتوانيم شماره صفحه درج كنيم؟ 

insert→page number→top of page|bottom of page

 

سؤال:

دريك سند10صفحه اي در قسمت پايين و وسط شماره درج كنيد به نحوي كه ويژگي زير را داشته باشد:1:شماره صفحه با كلمه صفحه شروع شود.

2:شماره صفحه در داخل يك ستاره باشد.

 

سؤال:چگونه ميتوان شكل ظاهري يك متن را در بخش ديگري اعمال كنيم؟ در ابتدا بخش دلخواهي از متن را انتخاب ميكنيم بر روي ابزار printe   format كليك يا دابل كليك ميكنيم.وقتي كليك كنيم يكبار كار ميكند وقتي دابل كليك ميكنيم چند بار كار ميكند بعد به مقصد رفته وبر روي متن دلخواه درگ ميكنيم.

مزاياي مركز حرفه آموزان شيراز:

-محيط آموزشي بزرگ و آرام

-بهره مندي از بهترين اساتيد استان

-شهريه اقساطي

سابقه درخشان درقبولي چشمگير امتحانات

 

Subscrips :متن راپايين تر از حد نرمال خود تايپ ميكند.كاربردش در تايپ انديس است.

Superscrips: متن را بالاتر از حدنرمال خود مينويسد.كاربردش در تايپ توان است.

سؤال:فرمول زير را تايپ كنيد:

X2+2X3=8                                          

Strike though: بر روي متن خط ميكشد.

حرفه آموزان شيراز

Change case: مخصوص متون انگليسي است و آن را از حالت كوچك به بزرگ و بالعكس تغيير ميدهد.

سؤال:چگونه ميتوانيم متن را درستون هاي مختلف قراردهيم؟page layout→columns

 

چگونه ميتوانيم كاراكترهايي كه در صفحه كليد نيست تايپ كنيم؟

Insert→symbol

چندنكته در مورد symbolها:

1:هرfont,symbol خاص خودش را دارد.

2: symbol تمام خصوصيات font را دارند.

3:براي symbol خاص ميانبر انتخاب كنيم.

Symbol→shortcut key→press new shortcut key→alt+l→assign

سؤال:چگونه ميتوانيم فرمول هاي رياضي را تايپ كنيم؟inset→equation                        

 

خطايابي املايي و گرامري:

درword به صورت خودكار در زير كلمات نادرست خط موج دار قرمز و سبز ديده ميشود.خط سبزبه معناي خطاي گرامري و خط قرمزبه معناي خطاي املائي است و اين خطوط موج دار چاپ نميشود و فقط جنبه هشدار دارد.

نكته:درword كه در لغتنامه وجود نداشته باشد خطا فرض مي كند.

سؤال:چگونه مي توانيم پاورقي[i] ايجادكنيم؟بر روي كلمه مبهم دابل كليك ميكنيم تا انتخاب شود بعد از مسيرزير استفاده ميكنيم:

References→insert footnote

نكته:وقتي ميخواهيم شروع به تايپ متون انگليسي و فارسي كنيم بايد تنظيم زير را انجام دهيم:در ابتدا ctrl+A گرفته تا كل سند انتخاب شود به سربرگ Home رفته و گزينه ي paragraph را انتخاب ميكنيم.

فرمان tab در صفحه كليد:

به صورت پيش فرض باهرtab 27/1 ساني متر فاصله ايجاد ميكند.{7فاصله}

نكته:براي اينكه بخواهيم مقدار فاصله tab تغييردهيم به سراغ default tab stops ميرويم.

نكته:براي اينكه بخواهيم درخط كش نقاط توقف ايجادكنيم به سراغ tab stop position ميرويم و هر اندازه راكه بخواهيم وارد كرده و set  ميزنيم.

فرمان Auto corrent:درword بعد از زدن space يا enter بصورت خودكار كلمات نادرست به درست تبديل ميشود به شرطي كه هر دو كلمه درست و نادرست در لغتنامه برنامه وجود داشته باشد.[i] پاورقي


 

دوره های پیشنهادی :

 

 

 

  برای مشاهده جزییات بیشتر لطفا کلیک کنید.

 

  طراحی سایت

 

 فلش

 

 میکس فیلم

 

 کورل دراو

 

 نصب ویندوز

 

 فهرست کلاس فتوشاپ

 

 سرفصل ورد

 

 دوره ICDL

 

 دوره شبکه

 

 نصب ویندوز

دوره آموزشی تایپ سرعت

نظرات  

 
+565 # فریبا احمدی در تاریخ: ی 21 دی 1393 ، ساعت 02:10 ب ظ
سلام شما میدونید چطور میتونم یه کروکی با جزییاتش رو توی ورد ایجاد کنم؟آیا لازمه توی برنامه دیگه ای بکشم بعد وارد ورد کنم یا تو خود ورد میشه؟
لطفا" اگه میدونید در اولین فرصت جواب منو بدبد.حیاتیه
خیلی ممنونم
اگه میشه این جوابو به ایمیلم بدبد
:oops: :-? :sigh: :oops: :roll: :roll:
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+707 # zahra در تاریخ: ی 12 مهر 1394 ، ساعت 12:07 ب ظ
سلام
اول فکر میکردم کتاب بگیرم یاد میگرم
کتاب خریدم خیلی کلی یاد میداد
واقعا کلاس ها عالی بود
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+549 # نسی در تاریخ: چ 14 آبان 1393 ، ساعت 12:08 ب ظ
با سلام.
من از citation خود word برای رفرنس زدن استفاده می کنم. همینطور فرمت اعداد رو هم context گذاشتم. چون برام مهمه که جاهایی که انگلیسی تایپ میکنم ، اعدا انگلیسی باشه.
حالا یه مشکلی دارم:
وقتی insert citation رو می زنم، ارجاع لاتین تایپ میشه برای همین، در متن فارسی من اعداد ارجاع لاتین نوشته میشه. چه کار کنم که شماره رفرنس ها در داخل متن فارسی نوشته بشه؟ البته میشه به طور دستی بعد از insert citation، فونت هر شماره ارجاع رو به یکی از فونتای فارسی تغییر داد که فارسی نوشته شه. اما کار جالبی نیست!
راهی هست که کاری کنیم که شماره ارجاع ها همگی فارسی تایپ شه یا همگی رو به طور یکجا فونتشون رو عوض کرد؟
البته باید توجه کرد که راهی که ارائه میشه نباید شماره ارجاع ها در فهرست مراجع خراب کنه. چون تو فهرست مراجع این اعداد باید لاتین باشن.
در ضمن نسخه word من ۲۰۰۷ می باشد.
اگه راهی رو بهم بگین، ممنونتون میشم.
لطفا یه نسخه از جواب رو به ایمیلم هم ارسال نمائید.

پیروز باشید.
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 
 
+280 # آموزشگاه حرفه آموزان در تاریخ: س 07 بهمن 1393 ، ساعت 05:11 ق ظ
سلام از طریق ایمیل پاسخ کامل داده شد
شاد باشید
پاسخ دادن | پاسخ همراه با نقل قول | نقل قول
 

ارسال نظر

لطفا نظر خود را پیرامون مطلب خوانده شده بنویسید.
اگر احیانا سوالی در مورد مطلب خوانده شده دارید در همین جا بنویسید تا در اولین فرصت به شما پاسخ داده شود.
با تشکر
حرفه آموزان شیراز


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

Scroll to Top